Προσευχή Τραπέζης

Το μεσημέρι
Προ του Αρίστου
Ελθόντες εις την τράπεζαν λέγομεν•
+ Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου• ελθέτω η βασιλεία σου• γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης• τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον• και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών• και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

 

(Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα
του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος,
νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.)
Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι•
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε, ελέησον• Κύριε, ελέησον• Κύριε, ελέησον• Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, + ότι άγιος ει, πάντοτε• νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Μετά το άριστον•
Μετά δε το γεύσασθαι,
ανιστάμενοι και τω Θεώ ευχαριστούντες, λέγομεν:
Ευχαριστούμέν σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών• μη στερήσης ημάς και της επουρανίου σου βασιλείας, αλλ  ὡς εν μέσω των Μαθητών σου παρεγένου Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ  ἡμῶν, και σώσον ημάς.
Κύριε, ελέησον• Κύριε, ελέησον• Κύριε, ελέησον• Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
Ευλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ των αυτού πλουσίων δωρεών, τη αυτού θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δι  εὐχῶν των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,
ελέησον ημάς. Αμήν.

Το βράδυ
Προ του δείπνου
Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται• και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν• ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.
Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι•
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. (Πάτερ άγιε ευλόγησον.)
Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, + ότι άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Μετά το φαγείν
Εύφρανας ημάς Κύριε, εν τοις ποιήμασί σου, και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ  ἡμᾶς το φως του προσώπου σου, Κύριε• έδωκας ευφροσύνη εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα, και υπνώσωμεν• ότι συ, Κύριε, κατά μόνας επ  ἐλπίδι κατώκησας ημάς.
Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι•
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. (Πάτερ άγιε ευλόγησον.)
Ευλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ νεότητος ημών• ο διδούς τροφήν πάση σαρκί, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών ίνα πάντοτε πάσαν αυτάρκειαν έχοντες, περισσεύωμεν εις παν έργον αγαθόν, εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών• μεθ  οὗ σοι δόξα πρέπει, κράτος, τιμή και προσκύνησις συν τω αγίω Πνεύματι, εις τους αιώνας. Αμήν.
Δι  εὐχῶν των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,
ελέησον ημάς. Αμήν.