Άδειες γάμου

Α. Γενικά
Για την έκδοση αδείας γάμου απαιτούνται τα εξής:

1. Για να γίνει κάποιος Παράνυμφος πρέπει να είναι βαπτισμένος κατά το Ορθόδοξο Χριστιανικό δόγμα
2. Δεν μπορεί να γίνει Παράνυμφος όποιος παραμένει παντρεμένος μόνο με πολιτικό Γάμο.
Οι Μελλόνυμφοι χρειάζεται να προσκομίσουν:
1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως στην οποία να φαίνεται η Ενορία που έγινε η βάπτισή τους ή Πιστοποιητικό Βαπτίσεως για τους βαπτισθέντες στο εξωτερικό.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως για ανύπαντρους ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για όσους έχουν συνάψει πολιτικό γάμο.
3. Πιστοποιητικό Ελευθερογαμίας, σε περίπτωση που ένας από τους μελλόνυμφους προέρχεται από άλλη Ενορία ή Μητρόπολη.
4. Αγγελία σε εφημερίδα.
5. Παράβολο χαρτοσήμου των 15€ (συν 3€ υπέρ ΟΓΑ) από την Δ.Ο.Υ.
Ο Παράνυμφος χρειάζεται να προσκομίσει:
1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως ή Πιστοποιητικό Βαπτίσεως (για τους κατοίκους εξωτερικού) που να βεβαιώνει ότι είναι βαπτισμένος Χριστιανός Ορθόδοξος. (Δεν μπορεί να γίνει Παράνυμφος όποιος δεν είναι βαπτισμένος σύμφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα.)
2. Ληξιαρχική Πράξη Θρησκευτικού Γάμου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως (εάν είναι ελεύθερος).
Β. Ειδικές περιπτώσεις.
1.    Σε περίπτωση διαζευγμένου κατατίθεται το διαζευκτήριο, με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ», που εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, στην οποία είχε τελεσθεί ο γάμος. Σε περίπτωση λυθέντος πολιτικού γάμου, κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου που προηγήθηκε με το διαζευκτήριο αντίστοιχα. Το προαναφερθέν έγγραφο εκδίδεται από τον Δήμο που έχει τελεσθεί ο πολιτικός γάμος .
2.    Σε περίπτωση χηρείας κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού αντίστοιχα.
3.    Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται επιπλέον και η ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου.
4.    Κάτω των 18.  Αν ένας οι και οι δύο μελλόνυμφοι είναι κάτω των 18, η εκκλησία μπορεί να δεχτεί να τελέσει το μυστήριο αρκεί να υπάρχει επίσημη, έγγραφη βεβαίωση αποδοχής του γάμου απο τους κηδεμόνες. Η εκκλησία ωστόσο, δε δέχεται να τελέσει το μυστήριο για άτομα κάτω των 14.
5.    Μια πολύ ειδική περίπτωση. Η εκκλησία αρνείται να τελέσει το μυστήριο του γάμου σε άτομα που έχουν μεταξύ τους συγγένεια κάτω του τρίτου βαθμού. Για αυτό δεν υπάρχει εναλλακτική και η θέση της εκκλησίας είναι οριστική και αμετάκλητη.

      Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι μελλόνυμφοι μαζί με δύο ενήλικες μάρτυρες (όχι συγγενείς Α΄ Βαθμού), απευθύνονται στην Ενορία που θα τελεστεί ο γάμος. Έπειτα καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά στην Ιερά Μητρόπολη προκειμένου να εκδοθεί η άδεια γάμου.
Μετά το Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν Δήλωση Τελέσεως Θρησκευτικού Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους Νεονύμφους και τους Παράνυμφους (Κουμπάρους), προκειμένου να κατατεθεί στο ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο γάμος, εντός 40 ημερών από την ημέρα τελέσεως του. Αντίγραφο της Δήλωσης Τελέσως Θρησκευτικού Γάμου κατατίθεται από τους Νεονύμφους στην Ιερά Μητρόπολη.

Γ. Μικτός Γάμος μεταξύ Ελλήνων Πολιτών

Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, με Τριαδικό Βάπτισμα) εκτός των ως άνω δικαιολογητικών από το ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επιπλέον τα εξής:
1.    Πιστοποιητικό Βαπτίσεως
2.    Πιστοποιητικό αγαμίας. ( από Ιερό Ναό ενορία του γαμβρού ή της νύφης.)

Δ. Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων Ελλήνων και Αλλοδαπών

Σε περίπτωση γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (΄Ελληνα και Αλλοδαπού) για το Αλλοδαπό μέλος, επιπλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων (βλ. ενότητα 1, παρ. 1-4, ενότητα 2, παρ. 1-3 απαιτούνται και τα εξής:
1.    Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του. (Εάν το θρήσκευμα δεν αναγράφεται σε κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο).
2.    Πιστοποιητικό αγαμίας από το Δήμο της χώρας του και από την ίδια την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο Γάμο και το Διαζύγιο.
4.    Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από Χώρα Κράτους-Μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. *Σε περίπτωση που προέρχεται από Χώρα Κράτους-Μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, τότε απαιτείται βεβαίωση διαμονής πολίτη Kράτους-Mέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, *Σε περίπτωση που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, τότε ο Γάμος θα πρέπει να τελεσθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αφίξεώς του στην Ελλάδα.
5.    Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από το εξωτερικό θα πρέπει να είναι θεωρημένα με τη σφραγίδα Apostille από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας του. (Εάν αυτό απαιτείται αναφορικά με τη χώρα προέλευσης).
Σημείωση: Τα ως άνω δικαιολογητικά (1-3), θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από επίσημη αρχή.

Ε. Γάμος μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και Αλλοδαπού Ετεροδόξου

Εκτός των προβλεπομένων στην ενότητα 1, παρ. 1-5, ενότητα 2, παρ. 1-3 απαιτούνται και τα δικαιολογητικά στην ενότητα 4, παρ. 1-5.

Ζ. Γάμος μεταξύ Αλλοδαπών

1.    Σε περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού μεταξύ Αλλοδαπών, εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας 4, παρ. 1-5, συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιητικού γεννήσεως. Επιπλέον απαιτείται και η απόδειξη νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα (Visa, εάν αυτό απαιτείται αναφορικά με τη χώρα προέλευσης).

Γάμοι ΔΕΝ τελούνται:
•    Περίοδο Χριστουγέννων (12/12- 25/12).
•    5 Ιανουαρίου (Παραμονή Θεοφανείων).
•    Μ. Τεσσαρακοστή, από την Κυριακή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα.
•    Δεκαπενταύγουστο (1/8-15/8) .
•    (29/08).
•    (14/09).
•    Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων και αλλοθρήσκων (Μουσουλμάνων, Ινδουϊστών κλπ) δεν ιερουργείται, εκτός εάν το αλλόθρησκο μέλος επιθυμεί και δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.
•    Γάμος με Ετερόδοξους που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δεν ιερουργείται, όπως είναι οι κάτωθι: Αγαπινισμός, Αδελφοί Ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λ.π.),υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλικανική Εκκλησία κ.λ.π.